Интерни конкурс

На основу члана 53., а у вези са чланом 72.а Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15. – аутентично тумачење, 68/15. и 87/16.), чл 3а Правилника о избору наставника Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, захтева студијских програма, расписује се

И Н Т Е Р Н И     К О Н К У Р С

За избор студента демонстратора за школску 2017/2018. годину за следеће предмете:

  1. Анатомија, Анатомија и физиологија, Анатомија са ембриологијом 10 демонстратора
  2. Здравствена нега 1 и Здравствена нега 2 4 демонстратора
  3. Кинезиологија 1 и Кинезиологија 2 2 демонстратора
  4. Информатика у здравству 4 демонстратора
  5. Фармацеутска ботаника 1 демонстратор
  6. Неорганска хемија 1 демонстратор
  7. Физика 2 демонстратора

Пријава на Конкурс

Услови за избор су:

  • да је редован студент завршне године основних струковних студија,
  • да има просечну оцену најмање 8 (осам),
  • да има оцену из предмета за који се бира а демонстратора најмање 9 или 10,

При рангирању кандидата узеће се у обзир већа просечна оцена, а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави.

Пријаве се подносе у Студентској служби, референту Величковић Снежани.

 

Директор
др сци. мед. Христос Алексопулос,
професор струковних студија

Подели ово на