Конкурс за упис студената у другом уписном року школске 2018/19 године

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА
Лоле Рибара 1/2, Ћуприја
Телефон: 035/401-140; 401-164, 401-191
Е-mail: vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса: www.vmscuprija.edu.rs
Објављује:

 

К О Н К У Р С

 ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

 1. Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја за школску 2018/19. годину за други конкурсни рок пријављује укупно 9 места за самофинансирајуће студенте за стицање високог струковног образовања и стручног назива Струковна медицинска сестра бабица.

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то са завршеном средњом медицинском школом (сви смерови) и гимназијом.
Пријемни испит се полаже из предмета Биологија.
Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту.
Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.
Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова.

 

 1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 3. и 4. септембра 2018. године, на шалтерима студентске службе од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплому о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).

 

 1. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 08.09.2018. године са почетком у 10 сати.

 

 1. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 10.09.2018. године до 12 сати.
 • Увид у тест и подношење приговора – 11.09. од 10 до 14 сати;
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 12.09. до 12 сати;
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 13.09. од 10 до 12 сати;
 • Одлука Савета 14.09. до 13 сати.

 

 1. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 14.09.2018. године до 15 сати.

 

 1. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 17.09.2018. и 18.09.2018. године од 8 до 15 сати.

За упис у прву годину студија на основним струковним студијама потребно је доставити следећа оригинална документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства сва четири разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној средњој школи,
 4. Лекарско уверење за даље школовање (не старије од 6 месеци);
 5. Индекс, уредно попуњен ћириличним писмом (купује се у школи);
 6. Образац ШВ-20 (два примерка, добијају се уз индекс),
 7. Три фотографије формата 3,5 х 4,5цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине, за самофинансирајуће студенте, у износу од 10.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).
 9. Уговор о студирању (преузима се у скриптарници школе)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

 

Ћуприја, 13.08.2018. године

 

Директор
Др сци. мед. Христос Алексопулос
професор струковних студија

 

 

 

 

 

 

 

Подели ово на