Конкус за упис школске 2017/18

Информатор за упис школске 2017/2018 године је у продаји и можете га купити у скриптарници Школе или наручити путем телефона на број 035/401-191.

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ВИСОКА  МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА
СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ЋУПРИЈА
Лоле Рибара 1/2, 35230 Ћуприја
Телефон:035/401-140;401-165,401-190
Е-mail:vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса:www.vmscuprija.edu.rs

Објављује

К  О   Н   К   У   Р   С

ЗА  УПИС  СТУДЕНАТА  У  I  ГОДИНУ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I   У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија, уписаће укупно 366  студената, од тога 90 студената који се финансирају  из буџета и 276  самофинансирајућих  студента, на следећим студијским програмима:

Ред.бр. Назив   студијског   програма Број студената који се фин.из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни  физиотерапеут 22 58
2. Струковни козметичар-естетичар 2 28
3. Струковна  медицинска сестра 51 109
4. Струковна медицинска сестра бабица 5 25
5. Струковни  фармацеут 5 25
6. Струковни  медицински  радиолог 5 31
                         Укупно: 90 276

II  У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија, има право уписа укупно 3 студента по основу афирмативног уписа на свим студијским програмима, који се финансирају  из буџета и то:

 • један студент на основу Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом,
 • један студент на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине и
 • један студент држављанин Републике Србије који је у школској 2016/2017. години средњу школу завршио у иностранству.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковни физиотерапеут – гимназија, средња медицинска школа, средња ветеринарска школа или друга одговарајућа четворогодишња школа- полаже се пријемни испит из физике и биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – одговарајућа четворогодишња школа – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.
 3. Струковна медицинска сестра – Средња медицинска школа – полаже се   пријемни испит  из биологије  и здравствене неге.
 4. Струковна медицинска сестра бабица – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије.
 5. Струковни фармацеут – Средња фармацеутска  школа, гимназија,средња  медицинска школа, средња хемијска школа, средња  козметичарска  школа –  полаже се  пријемни испит  из хемије и биологије.
 6. Струковни  медицински  радиолог – Средња медицинска  школа  свих  смерова, гимназија, све одговарајуће  четворогодишње школе – положен квалификациони  испит  из физике  и  биологије.

 

ПРВИ  КОНКУРСНИ  РОК

 III  ПРИЈАВЉИВАЊЕ   КАНДИДАТА:  23. 24. 25. и 26. јуна 2017. године од 9 до 18 сати.

Кандидат  приликом  пријављивања  подноси  на  увид  оригинална  документа, а  оставља  фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне  књиге  рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене  средње  школе;
 3. Диплома о положеном  матурском  испиту;
 4. Пријаву на конкурс  која  је садржана  у  информатору;
 5. Доказ о уплати  накнаде  од 5.000,00 динара за  полагање  пријемног  испита (уплату  извршити  на  рачун: 840-1380666-30).

Списак пријављених кандидата објављује се 27 јуна.

IV ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ се полаже 02. јула 2017. године  у 11 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ  ЈЕДИНСТВЕНИХ  РАНГ – ЛИСТА: 04. јула до 12 сати.
Увид у тест и подношење приговора: 05. јула од 12 до 14 сати и 06. јула од 9 до 11 сати.
Одлука  директора  по уложеним приговорима: 06.  јула у 12 сати.
Жалба Савету школе на одлуку директора: 07. јула од 12 до 14 сати.
Одлука  Савета по жалбама: 08. јула у 12 сати.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 08. јула у 15 сати.

VII УПИС  ПРИМЉЕНИХ  КАНДИДАТА: 12. 13. 14. и 15. јула 2017. године од 9 до 18 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) у износу од 20.000 динара на текући рачун Школе 840-1380666-30;
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се приликом куповине индекса);
 • Попуњен уговор о студирању (добија се приликом куповине индекса).

ВИСИНА  ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи  80000,00  динара (у више месечних рата);
 • за стране држављане износи  1500,00  евра у динарској  противвредности.

У Ћуприји, 09.06.2017. године.

 

Додатне информације

За време предаје документације и уписа у школи ће бити отворен шалтер Поште где ће кандидати имати могућност да изврше уплату. Шалтер неће радити 25.06.2017. године (недеља), па молимо кандидате да благовремено уплату изврше на другом месту.

Пример правилно попуњених образаца за пријаву на Конкурс и упис у Високу медицинску школу струковних студија можете погледати овде.

Афирмативни упис

Лица са инвалидитетом – У оквиру програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом могу бити уписани кандидати:

 • корисници колица или лица која се отежано крећу,
 • са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),
 • са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
 • који имају потешкоћа у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),
 • који имају тешкоћа у говору,
 • са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетис тип 1, малигна обољења) и
 • са психолошким и менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис кандидат подноси и један од следећих докумената: Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ, Мишљење Интересорне комисије, Препоруку Удружења студената са хендикепом. Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне институције и не сме бити старија од 6 месеци.

Припадник ромске националне мањине – Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије прилажу и следећа документа: Изјаву у писаној форму да је припадник ромске националне мањине и Препоруку националног савета ромске националне мањине.

Припадник српске националне мањине из суседних земаља – Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије кандидат подноси и Изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине из суседних земаља.

Подели ово на