Конкус за упис школске 2017/18

Информатор за упис школске 2017/2018 године је у продаји и можете га купити у скриптарници Школе или наручити путем телефона на број 035/401-191.

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ВИСОКА  МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА
СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ЋУПРИЈА
Лоле Рибара 1/2, 35230 Ћуприја
Телефон:035/401-140;401-165,401-190
Е-mail:vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса:www.vmscuprija.edu.rs

Објављује

К  О   Н   К   У   Р   С

ЗА  УПИС  СТУДЕНАТА  У  I  ГОДИНУ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I   У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија, уписаће укупно 366  студената, од тога 90 студената који се финансирају  из буџета и 276  самофинансирајућих  студента, на следећим студијским програмима:

Ред.бр. Назив   студијског   програма Број студената који се фин.из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни  физиотерапеут 22 58
2. Струковни козметичар-естетичар 2 28
3. Струковна  медицинска сестра 51 109
4. Струковна медицинска сестра бабица 5 25
5. Струковни  фармацеут 5 25
6. Струковни  медицински  радиолог 5 31
                         Укупно: 90 276

II  У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија, има право уписа укупно 3 студента по основу афирмативног уписа на свим студијским програмима, који се финансирају  из буџета и то:

 • један студент на основу Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом,
 • један студент на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине и
 • један студент држављанин Републике Србије који је у школској 2016/2017. години средњу школу завршио у иностранству.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковни физиотерапеут – гимназија, средња медицинска школа, средња ветеринарска школа или друга одговарајућа четворогодишња школа- полаже се пријемни испит из физике и биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – одговарајућа четворогодишња школа – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.
 3. Струковна медицинска сестра – Средња медицинска школа – полаже се   пријемни испит  из биологије  и здравствене неге.
 4. Струковна медицинска сестра бабица – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије.
 5. Струковни фармацеут – Средња фармацеутска  школа, гимназија,средња  медицинска школа, средња хемијска школа, средња  козметичарска  школа –  полаже се  пријемни испит  из хемије и биологије.
 6. Струковни  медицински  радиолог – Средња медицинска  школа  свих  смерова, гимназија, све одговарајуће  четворогодишње школе – положен квалификациони  испит  из физике  и  биологије.

 

ПРВИ  КОНКУРСНИ  РОК

 III  ПРИЈАВЉИВАЊЕ   КАНДИДАТА:  23. 24. 25. и 26. јуна 2017. године од 9 до 18 сати.

Кандидат  приликом  пријављивања  подноси  на  увид  оригинална  документа, а  оставља  фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне  књиге  рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене  средње  школе;
 3. Диплома о положеном  матурском  испиту;
 4. Пријаву на конкурс  која  је садржана  у  информатору;
 5. Доказ о уплати  накнаде  од 5.000,00 динара за  полагање  пријемног  испита (уплату  извршити  на  рачун: 840-1380666-30).

Списак пријављених кандидата објављује се 27 јуна.

IV ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ се полаже 02. јула 2017. године  у 11 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ  ЈЕДИНСТВЕНИХ  РАНГ – ЛИСТА: 04. јула до 12 сати.
Увид у тест и подношење приговора: 05. јула од 12 до 14 сати и 06. јула од 9 до 11 сати.
Одлука  директора  по уложеним приговорима: 06.  јула у 12 сати.
Жалба Савету школе на одлуку директора: 07. јула од 12 до 14 сати.
Одлука  Савета по жалбама: 08. јула у 12 сати.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 08. јула у 15 сати.

VII УПИС  ПРИМЉЕНИХ  КАНДИДАТА: 12. 13. 14. и 15. јула 2017. године од 9 до 18 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) у износу од 20.000 динара на текући рачун Школе 840-1380666-30;
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се приликом куповине индекса);
 • Попуњен уговор о студирању (добија се приликом куповине индекса).

ВИСИНА  ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи  80000,00  динара (у више месечних рата);
 • за стране држављане износи  1500,00  евра у динарској  противвредности.

У Ћуприји, 09.06.2017. године.

Подели ово на