Конкурс 2014/15

Опште информације у вези са уписом

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА
ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

I У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија , уписаће укупно 354 студената,од тога 90 студената који се финансирају из буџета и 264 самофинансирајућа студента, на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни физиотерапеут 22 58
2. Струковни козметичар-естетичар 2 28
3. Струковна медицинска сестра 51 109
4. Струковна медицинска сестра-бабица 5 19
5. Струковни фармацеутски техничар 5 19
6. Струковни медицински радиолог 5 31
Укупно: 90 264

 

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковни физиотерапеут – Средња медицинска школа, гимназија или средња ветеринарска школа – полаже се пријемни испит из физике и биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа, средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа-полаже се пријемни испит из хемије и биологије.
 3. Струковна медицинска сестра – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије и здравствене неге.
 4. Струковна медицинска сестра – бабица – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије.
 5. Струковни фармацеутски техничар – Средња фармацеутска школа, гимназија,средња медицинска школа, средња козметичарска школа – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.
 6. Струковни медицински радиолог – Средња медицинска школа свих смерова, гимназија, све одговарајуће четворогодишње школе – положен квалификациони испит из физике и биологије.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 02., 03. и 04. јула 2014. год. од 9 до 18 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у Водичу за студенте;
 5. Доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)
  Списак пријављених кандидата објављује се 04. јула у 19 сати.

III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 09. јула 2014. године у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ РАНГ-ЛИСТА 10. јула до 10 сати.

 • Увид у тест и подношење приговора – 10. јула од 12 до 14 сати и 11. јула од 9 до 11 сати.
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 11. јула у 12 сати.
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 11. јула од 12 до 14 сати.
 • Одлука Савета 11. јула у 15 сати.

IVa КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 12. јула у 10 сати.

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 14., 15. и 16. јула 2014. године од 9 до 18 сати.
Приликом уписа, кандидати подносе следећу документацију:

 1. Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године
 2. Оригинал извода из матичне књиге рођених
 3. Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци
 4. 2 попуњена ШБ20 обрасца
 5. Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс
 6. 2 фотографије формата 3,5 х 4,5
 7. Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)
 8. Доказ о уплати осигурања
 9. Попуњен упитник за бруцоше (добијају га приликом куповине индекса, ШВ20 и сл.)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

 

Ћуприја, 05.06.2014. године.

Висока медицинска школа струковних студија из Ћуприје

 

Author: РЦ

Share This Post On