Конкурс мастер струковне студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-502/20
Датум: 28.08.2020. године
Крушевац

К О Н К У Р С

ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК
за упис студената у I годину мастер струковних студија на Академију васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2020/2021. годину

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 70 самофинансирјућих студената.

Упис кандидата ће се вршити за студијски програм:

Ред. Бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. Из буџета Број студената који плаћају школарину
 

1.

 

Струковни мастер медицинска сестра

 

 

/

 

70

 

II У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 03. септембра до 20. септембра 2020. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи;
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници школе);
 4. Доказ о уплати накнаде од спровођење пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68, са позивом на број 03-2020).

Списак пријављених кандидата објављује се 21. септембра

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 22. септембра 2020. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 23. септембра до 10 сати.

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 24. септембра од 9 до 10 сати.

Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 25. септембра у 10.00 сати.

Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 26. септембра од 08.00 до 10.00

Одлука Савета по жалби Академије: 27. септембра до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 28. септембра до 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 29. и 30. септембра 2020. године од 9 до 15 сати.

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању и додатак дипломи;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (за самофинансирајуће студенте) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On