Конкурс основне струковне студије (други уписни рок)

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
ОДСЕК ЋУПРИЈА ОБЈАВЉУЈЕ

 

К О Н К У Р С

(ДРУГИ УПИСНИ РОК)

за упис студената у I годину основних струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2022/2023. годину

 

У прву годину основних струковних студија Академијa васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 58 самофинансирајућих  студената  на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Укупан Број студената Број студената на буџету
1. Струковна медицинска сестра 44 /
2. Струковна медицинска сестра бабица 14 /
 Укупно:   58 /

 

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 2. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија 

            Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту. Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале).

Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 29, 30. и 31. август 2022. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс ( добија се у скриптарници школе); (пример попуњене Пријаве)
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2022). (пример попуњене Уплатнице)

Списак пријављених кандидата објављује се 1. септембра у 10.00

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 2. септембра 2022. године у 10 сати према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту и одласним таблама Одсека Ћуприја

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  3. септембра до 10 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 4. септембра од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 5. септембра до 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 6. септембра од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби: 7. септембра до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 7. септембра у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА:  8. и 9. септембра 2022. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добијају се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
  • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности

Author: РЦ

Share This Post On