Конкурс – Струковни мастер медицинска сестра

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број: 01-622/20
Датум: 12.10.2020.године

К О Н К У Р С
ЗА ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

за упис студената у I годину мастер струковних студија на Академију васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2020/2021. годину

 

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 62 самофинансирјућа студената.

Упис кандидата ће се вршити за студијски програм:

Ред. Бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. Из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра / 62

 

II У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.
Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 13. октобра до 6. новембра 2020. године од 9 до 15 сати.
Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи;
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 4. Доказ о уплати накнаде од спровођење пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68, са позивом на број 03-2020).

Списак пријављених кандидата објављује се 6. новембра у 17.00

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 9. новембра у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 9. новембра у 15 сати
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 10. новембра од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 11. новембра до 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 12. новембра од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби Академије: 13. новембра до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 14. новембра до 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 16. и 18. новембра 2020. године од 9 до 15 сати.
Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи,  или уверење о дипломирању;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • 80 000,00 динара (у више месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On