Конкурс за упис 1 године мастер струдија – трећи уписни рок

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

објављује

 

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину мастер струковних студија у Одсеку Ћуприја за школску 2019/2020. годину у трећем уписном року

 

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Ћуприја, уписује укупно 36 студената, који се финансирају као самофинансирајући студенти, на студијском програму:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра 0 36
Укупно: 0 36

 

II Право на стицање својства кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија имају лица са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

            Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија  и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Академија утврђује јединствену ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

 

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

 

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Од 19. НОВЕМБРА до 22. НОВЕМБРА 2019. године од 9 до 15 часова.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању;
 3. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 4. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за спровођење пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68).

Списак пријављених кандидата објављује се 22. новембра 2019. године.

III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 23. новембра 2019. године у 10 часова.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 23. новембра до 16 часова.
Увид у тест и подношење приговора: 25. новембра од 9 до 12 часова.
Одлука в.д.председника по уложеним приговорима: 25. новембра до 14 часова.
Подношење жалби Привременом савету Академије на одлуку в.д. председника: 26. новембра од 10 до 12 часова.
Одлука  Привременог савета Академије по уложеним жалбама: 26. новембра до 15 часова.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 26. новембра после 15 часова.

VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 27. и 28. новембра 2019. године од 9 до 15 часова.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000 динара на текући рачун Академије 840-0000002106666-68;
 • Попуњен упитник (добија се приликом куповине индекса);

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On