Конкурс за упис на основне струковне студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Ћуприја
Број: 01-664/20
Датум: 26.10.2020.

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину основних струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја за школску 2020/2021. годину

 

I У прву годину основних струковних студија Академији васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја уписаће укупно 150 самофинансирајућих студената, на студијскoм програму:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковна медицинска сестра / 150
 Укупно: / 150

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – Средња медицинска школа (сви смерови), Гимназија
  Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степенаје општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале).
Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.|
Јединствена ранг листа утврђује се са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.
Кандидат може бити уписан ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Oд 26. октобра до 30. октобра 2020. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс ( у скриптарници школе);
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68, са позивом на број 03-2020).

Списак пријављених кандидата објављује се 30.октобра у 17.00

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 31. октобра 2020. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 31. октобра до 16 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 2. новембра од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 3. новембра у 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 4. новембра од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби Академије: 5. новембра до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 05. новембра у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 6. и 7. новембра од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Author: РЦ

Share This Post On