Конкурс за упис студената 2020/21 школске године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Крушевац

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину основних струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2020/2021. годину

I У прву годину основних струковних студија Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 176 студената, од тога 70 студената који се финансирају из буџета и 106 самофинансирајућих студента, на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни физиотерапеут 25 55
2. Струковни медицински радиолог 6 30
3. Струковна медицинска сестра бабица 30 /
4. Струковни фармацеут 9 21
 Укупно: 70 106

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковни физиотерапеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 2. Струковни медицински радиологсредња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 3. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
 4. Струковни фармацеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе

            Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степенаје општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале).

Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 24. јуна до 29. јуна 2020. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс ( у скриптарници школе);
 5. Доказ о уплати накнаде од спровођење пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68).

Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна.

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 01. јула 2020. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 02. јула до 10 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 3. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула у 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5.јула од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби Академије: 6. јула до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 06. јула у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08, 09. и 10. јула 2020. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци)
 • Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Author: РЦ

Share This Post On