Конкурс за упис студената школске 2021/22 године – мастер

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
ОДСЕК ЋУПРИЈА ОБЈАВЉУЈЕ

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину мастер струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2021/2022. годину

 

У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 75 самофинансирајућих студената.

Упис кандидата ће се вршити за студијски програм:

 

Ред. Бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. Из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра / 75

 

У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.
Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 21. до 29. јуна од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи;
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и  спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68, са позивом на број 03-2021).

Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 1. јула у 10 сати.

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 2. јула у 10 сати

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 3. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула до 10 сати
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5. јула од 8 до 10 сати Одлука Савета по жалби Академије: 6. јула до 10 сати

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 6. јула у 15 сати.

 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8.9 и 10.јула од 9 до 15 сати

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • 80 000,00 динара (у 10 месечних рата);

 

Author: РЦ

Share This Post On