Одлука о броју, начину бодовања и рангирању студената за умањење школарине за школску 2015/16 годину

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА

Адреса: Лоле Рибара 1/2, 35230 Ћуприја
Број: 69391
Датум: 08.10.2015.год.

На основу члана 19 Статута Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји директор Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја, дана 08.10.2015. године доноси:

О Д Л У К А
О броју, начину бодовања и рангирању студената за умањење школарине за школску 2015/2016. годину

Право на аплицирање за умањење школарине имају сви студенти који молбу и пратећу документацију предају до 19.10.2015. године.

Предаја молби и пратеће документације обавља се у просторијама Правне службе Високе медицинске школе струковних студија сваког радног дана од 8 до 15 часова.

За умањење школарине за школску 2015/2016. годину одређује се квота од 10 студената са највећим бројем бодова.

Као критеријуми за утврђивање редоследа кандидата за умањење школарине одређују се успех остварен у претходном шкoловању и социјално – економски статус породице и то:

 1. Успех остварен у претходном школовању:
  • за студенте II и III године исказан је на ранг-листи за буџет за школску 2015/2016. годину;
  • за студенте I године број бодова остварен на полагању пријемног испита.
 2. Социјално економски статус исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар – јун текуће године и то:
  • до 10% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 40 бодова;
  • од 11% до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 36 бодова;
  • од 21% до 30% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 32 бода;
  • од 31% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 28 бодова;
  • од 41% до 50% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 24 бода;
  • од 51% до 60% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 20 бодова;
  • од 61% до 70% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 12 бодова;
  • од 71% до 80% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 8 бодова;
  • од 81% до 90% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 4 бода;
  • више од 91% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Р.Србији – 0 бодова;

Социјално економски статус студент доказује Уверењем о просечном приходу по члану домаћинства за период јануар – јун 2015. године, издато од стране надлежног органа локалне самоуправе (општина) из места пребивалишта студента.

Уверење се издаје у општини пребивалишта студента на основу следећа 3 документа:

 1. Потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији);
 2. Потврда о приходима свих чланова домаћинства за првих 6 месеци 2015. године:
  • За запослене: Потврда послодавац,
  • За пензионере:Пензиони чекови,
  • За незапослене: Уверење националне службе за запошљавање.
 1. Потврда из катастра за све чланове домаћинства.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама који се вреднују за умањење школарине.

Када већи број кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:

 1. који има мањи приход по члану породице;
 2. који има већу просечну оцену.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће бити разматране.

Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу Савету Школе у року од осам дана од дана њеног објављивањa на огласној табли, односно на интернет адреси Школе.

В. Д. ДИРЕКТОРА
Високе медицинске школе
струковних студија Ћуприја
Проф. др Драгослав Илић

Author: РЦ

Share This Post On