Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге

На Тари је од 27.11-01.12.2013. године. одржан Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге. Представник Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји била je мр сци Јадранка Урошевић са радом ,, Образовање сестара и кадровске потребе“.

Simpozijum Tara 2Пленарна тематика Симпозијума била је посвећена „Систему организације рада у здравственим установама и потрбним условима за успешност.“

Опредељење за пленарну тематику иницирале су актуелности значајне за професију медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије, у систему организације рада у здравственим установама.

Одабрана тематика имала је за циљ, сагледавање основних токова и проблема у реализацији и организацији квалитетне здравствене неге.

Организација рада у здравственим установама није по Европским стандардима, образовање сестара и бабица није регулисано у складу са Директивом 2005/36 ЕУ.Самим тим нису регулисане ни компетенције које произилазе из нивоа образовања сестара и бабица.

Сложеност организације рада, заступљена је на свим нивоима здравствених установа и за успешан и квалитетан рад, неопходни су кадровски стандарди, добри услови рада, стандардизоване дијгностичко тераписке процедуре  и законска регулатива.

Кроз рад округлог стола са еминентним предавачима, који су из својих углова виђења дали допринос у сагледавању садашње ситуације и потребе за променама, искристалисали су се закључци овог Симпозијума.

Допринос закључцима дале су и презентације усмених и постер радова из праксе, са бројним дискусијама и предлозима.

 

ЗАКЉУЧЦИ:

  1. Неопходно је да се стандарди образовања медицинских сестара у Р.Србији ускладе са Директивом 2005/36, која је обавезујућа за све земље које теже укључењу у ЕУ. То подразумева и обавезност усаглашавања законодавства са Европском директивом.
  2. За примену Директиве 2005/36 неопходна је СТРАТЕГИЈА развоја сестринства и бабиштва у Р.Србији, као и законска регулатива професије и здравствене неге.
  3. Предлаже се да у Правилнику о листи стручних, академских и научних назива у пољу за медицинске науке, измене и допуне стручни називи за област сестринства у складу са ЕУ.
  4. је измена и допуна у систематизацији радних места за здравствене установе у складу са Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности.
  5. Неопходно је одлагање усвајања Правилника о ближим условима о спровођењу континуиране медицинске едукације и размотре предлози Удружења медицинских сестара,техничара и бабица, који чини саставни део извештаја и закључака Симпозијума главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге.

У реализацији наведених закључака, неопходно је укључити све релевантне институције и организације које се баве сестринсвом као професијом и здравственом негом као делатношћу.

 Мр сци Јадранка Урошевић

 

Author: РЦ

Share This Post On