Упис – основне струковне студије

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
ОДСЕК МЕДИЦИНСКИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА
ОБЈАВЉУЈЕ

 

У П И С

студената у I годину основних струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија,
одсек медицинских студија Ћуприја за школску 2023/2024. годину

У прву годину основних струковних студија Академијa васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 365 студената  на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Укупан Број студената
1. Струковна медицинска сестра 150
2. Струковни физиотерапеут 80
3. Струковни медицински радиолог 75
4. Струковна медицинска сестра бабица 30
5. Струковни фармацеут 30
 Укупно: 365

 

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

  1. Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
  2. Струковни физиотерапеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
  3. Струковни медицински радиологсредња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
  4. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
  5. Струковни фармацеут – средње опште образовање (гимназија и све четворогодишње средње школе), средња фармацеутска школа, средња технолошка школа (смер фармацеутски техничар, смер хемијска и фармацеутска технологија) и средња медицинска школа (сви смерови)

            Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале).

Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.
Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.