Мастер струковне студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Објављује

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину мастер струковних студија на Академију васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2020/2021. годину

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно75 самофинансирјућих студената.

Упис кандидата ће се вршити за следеће студијске програме:

Ред. Бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. Из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра / 75

II У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 24. јуна до 29. јуна 2020. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама;
 3. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 4. Доказ о уплати накнаде од спровођење пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68).

Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна.

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 01. јула 2020. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 02. јула до 10 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 3. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула у 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5.јула од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби Академије: 6. јула до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 06. јула у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08, 09. и 10. јула 2020. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци)(уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68)Пример правилно попуњене уплатнице
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (за самофинансирајуће студенте)(уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68)Пример правилно попуњене уплатнице
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);