Основне струковне студије

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА
Објављује

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину основних струковних студија на Високој медицинској школи струковних студија за школску 2019/2020. годину

 

I У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја уписаће укупно 336 студената, од тога 90 студената који се финансирају из буџета и 246 самофинансирајућих студента, на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковна медицинска сестра 51 109
2. Струковни физиотерапеут 22 58
3. Струковни медицински радиолог 5 31
4. Струковна медицинска сестра бабица 7 23
5. Струковни фармацеут 5 25
Укупно: 90 246

II У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија, има право уписа укупно 3 студента по основу афирмативног уписа на свим студијским програмима, који се финансирају из буџета и то:

 • један студент на основу Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом,
 • један студент на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
 • један студент држављанин Републике Србије који је у школској 2018/2019. години средњу школу завршио у иностранству.

 

Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом

У оквиру Програма афирмативне мере лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република, у школској 2019/20. години, могу бити уписани кандидати:

 • корисници колица или лица која се отежано крећу
 • са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),
 • са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)
 • који имају потешкоће у учењу ( дислексија, дисграфија, дискалкулија)
 • који имају тешкоће у говору
 • са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и
 • са психолошким и менталним тешкоћама

Приликом подношења пријаве и прописане докумантација за упис, кандидат подноси један од следећих докумената:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења
 • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
 • мишљење Интересорне комисије
 • препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/Удружења студената са хендикепом. (Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ достављају медицинску документацију Удружењу студената са хендикепом, које даје препоруку)

Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције, и не сме бити старија од шест месеци.

 

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Кандидати који желе да у школској 2019/2020. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис, прилажу и следећа документа:

 • изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањаине (модел изјаве је објављен на сајту школе)
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке је објављен на сајту школе)

Држављани Републике Србије који су у школској 2018/19 години завршили средњу школу у иностранству, односно који су страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, могу се пријавити за упис у прву годину студија са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију.

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за ту категорију кандидата, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа, може се уписати условно, уз обавезу достављања решења Министарства о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколскеој установи доставља потврду да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleueate Diploma Programme)

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
 2. Струковни физиотерапеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 3. Струковни медицински радиологсредња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 4. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
 5. Струковни фармацеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе

 

Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале).

Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Школа утврђује јединствену ранг листу за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Од 24. јуна до 30. јуна 2019. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за спровођење пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).

Списак пријављених кандидата објављује се 1. јула.

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 06. јула 2019. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ РАНГ – ЛИСТА: 07. јула до 15 сати.
Увид у тест и подношење приговора: 8. јула од 9 до 12 сати.
Одлука директора по уложеним приговорима: 9. јула у 14.30 сати.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 10. јула у 12 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 11. јула до 15. јула 2019. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) у износу од 10.000 динара на текући рачун Школе 840-1380666-30;
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се приликом куповине индекса);

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.