Струковни мастер физиотерапеут

Студијски програм другог нивоа академских струковних студија – Струковни мастер физиотерапеут обухвата студије у трајању од четири семестра (две године) на којима се у складу са законом који утврђује национални оквир квалификација стиче звање Струковни мастер физиотерапеут. Програм је вреднован са укупно 120 ЕСПБ бодова, свака година по 60 ЕСПБ бодова.

Мастер струковне студије имају право да упишу струковни физиотерапеути са свршеним првим нивоом основних струковних студија, током којих  су стекли 180  ЕСПБ бодова. Сви кандидати полажу пријемни испит из медицинске рехабилитације. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се на основу резултата постигнутог на класификационом испиту и просечне оцене на основним струковним студијама. Број студената који се уписује је 30.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања и упоредивости програма.

Овај студијски програм подразумева изучавање академско општеобразовних, општих и стручно-апликативних предмета из области физикалне медицине и медицинске рехабилитације. Поред обавезних предмета предвиђених програмом, студент током семестара има могућност да се  опредељује и за слушање изборних предмета који му омогућавају стицање додатних знања према сопственим склоностима у оквиру студија.

Студије на овом студијском програму су у потпуности усклађене са Законом о високом образовању Републике Србије, Болоњском деклерацијом и другим студијским програмима у окружењу. Студијски програм се завршава израдом и одбраном мастер рада и обављеном стручном праксом. Мастер рад се обавезно реализује из области стручно-апликативних предмета.

Сврха мастер студијског програма

Сврха струковног мастер студијског програма је остваривање вишег нивоа образовања струковних физиотерапеута из области физикалне медицине и медицинске рехабилитације, на свим нивоима здравствене заштите као и у просвети.

Осим тога сврха студијског програма се огледа и у подизању нивоа образовних, стручних и управљачких компетенција физиотерапеута, усклађивању образовања са потребама друштва, просвете и системом здравствене и социјалне заштите; усклађивању образовања физиотерапеута Републике Србије са образовањем физиотерапеута у Европи и трансфер стечених ЕСПБ; подизању система квалитета у оквирима међународних стандарда; примени стечених и преношење знања и вештина у пракси.

 

Циљ мастер студијског програма

Циљ студијског програма Струковни мастер физиотерпеут је стварање нових високо стручних кадрова који ће омогућити да се побољша структура људских ресурса у области физикалне медицине и рехабилитације у установама где постоје потребе за тако стручним кадровима (здравственим; образовним и осталим релевантним установама)

 

Компетенције струковних мастер физиотерапеута

Завршетком мастер струковног студијског програма, Струковни мастер физиотерапеут стиче следеће способности: самосталност у стручном  раду и  доношењу професионалних одлука; способност критичког и самокритичког  мишљења и приступа у решавању преблема у области физкалне медицине и медицинске рехабилитације; способност иновативног приступа и примене савремених метода при превенцији, лечењу и истраживачком раду у области медицинске рехабилитације; унапређења знања и вештина у области методологије истраживања, презентовања и објављивања резултата истраживања, коришћења базе података и статистичке обраде истих уз примену етичких начела; развоја комуникационих способности и вештина у различитим социјалним срединама у земљи и иностранству; разумевања савременог мултидисциплинарног приступа у рехабилитацији; способност и вештине дијагностике у оквиру медицинске рехабилитације; способност преношења знања и вештина у процесу едукације у оквиру педагошког рада и рада у оквиру здравственог образовања шире друштвене заједнице.

 

Акредитација 2024. : Програмски садржај | Књига предмета