Струковни козметичар естетичар

Струковни козметичар естетичар

Услов за упис Високе медицинске школe струковних студија у Ћуприји, студијска група Струковни козметичар естетичар  је завршена средња медицинска школа, гимназија, хемијска школа, средња козметичарска или средња фармацеутска школа и положен квалификациони испит из хемије и биологије .

Студијски програм Струковни козметичар естетичар, кроз трогодишњи образовни процес, оспособљава студенте за рад у свим сегментима козметичке делатности у медицини, oбразовању, здравственом туризму и козметичком предузетништву.

picture

Имплементација принципа болоњске декларације (трогодишње студије, једносеместрални предмети, систем преноса и акумулације бодова, транспарентност и ефикасност стеченог образовања) усаглашава студијски програм са стандардима који важе за струковно образовање у Европи. Наставни план конципиран је тако да се програмски садржаји изучавају у току шест семестара и вреднује са 180 ЕСПБ бодова. По завршетку студијског програма студенти полажу завршни испит који се састоји од израде завршног рада и усмене одбране, након чега стичу звање струковни козметичар естетичар.

Наставни план се реализује кроз шест семестара и садржи листу обавезних и изборних предмета који су по садржају акедемско опште-образовни, стручни стручно-апликативни. Програм се састоји из укупно 28 предмета (+ 2, стучна пракса и завршни испит): 20 обавезних и 8 изборних предмета. Програми свих предмета су дефинисани тако да приказују савремена научна и стручна достигнућа из дате области и да су прихватљиви и апликативни за овај ниво струковног образовања. Настава је теоријска и практична из свих предмета.

Усвајањем предвиђених теоријских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга. У оквиру здравства, студент се оспособљава да ради у примарној и секундарној здравственој заштити. Сврха програма је стицање знања и вештина које струковном козметичару естетичару омогућавају самостални или тимски рад у дерматолошким ординацијама, ординацијама за пластичну хирургију, медицинско-козметичким салонима, специјализованим центрима за спровођење мера релаксације и психосоцијалне рехабилитације, као и у центрима здравственог туризма.

 

Акредитација 2007: Програмски садржај | Књига предмета
Акредитација 2012: Програмски садржај | Књига предмета
Акредитација 2017: Програмски садржај | Књига предмета