Акредитација

Установа:

Висока медицинска школа струковних студија је самостална високошколска установа, која обавља васпитно-образовну делатност, утемељену на тринаестогодишњој традицији. Основни задатак Високе медицинске школе струковних студија је преношење најновијих теоретских и практичних знања и вештина из области струковног здравства и то: Струковног физиотерапеута, Струковног козметичара-естетичара, Струковне медицинске сестре, Струковне медицинске сестре бабице, Струковног фармацеутског техничара. Основни задаци установе су и развој науке и унапређивање стваралаштва; обезбеђивање стручног подмлатка; пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током целог живота;да се изврши битно повећање броја становника са високим образовањем.

 Статут | Правилник о избору наставника | Књига наставника

Основне струковне студије:

Струковна медицинска сестра

Струковна медицинска сестра

Циљеви студијског програма: Планирање и извршавање професионалних задатака у складу са стандардима сестринске праксе и унапређења струке; Стицање теријског и практичног знања за вршење професионалне праксe; Извршавање високосложених и одговорних послова у области здравствене неге; Стицање знања и вештина за процену, рано откривање и превенцију болести, превенцију инвалидитета; Стратегије развоја заједнице; Едукација појединца, породице, групе/заједнице. Правилно вођење документације здравствене неге, организација здравствене неге, истраживање у здравственој нези; Одговорност уз поштовање законитости, моралних вредности и стручне одговорности.

Акредитација 2019. године |Програмски садржај | Књига предмета | Књига наставника (Наставни листови)


Струковни физиотерапеут

Струковни физиотерапеут

Након завршетка студија, студијског програма струковни терапеут из области физик. мед. и мед. рехабилитације, студенти су оспособљени за рад у превенцији, лечењу и реха-билитацији свих старосних група у различитим установама. Основно усмерење код упошљавања струковних терапеута су, најпре рехабилитациони центри, како при бањским лечи-лиштима, одељењима за физик. мед. при болницама, тако и ка амбулантама при домовима здравља. У овим установама, они су оспособљени да апликују пацијентима све врсте физикалних процедура (електро, соно, магнето, ласеро, хидро, термо и фото), као и кинези третмане (мануелна масажа и терапијске вежбе). У оквиру превентивног рада ангажовање терапеута креће од неонатологије затим код деце предшколског и школског узраста преко радно активног становништва до најстарије популације. Посебно треба истаћи рано откиривање и лечење деформитета кичме и стопала код деце. Осим у медицинским, струковни терапеути су оспособљени за рад у рекреативним спортским центрима, фитнес салама, спа центрима као и рад са активним спортистима. Значајан је такође и рад у установама за стара лица и лица са посебним потребама. На крају треба истаћи улогу струковног терапеута у тиму за процену радне способности и инвалидитета. Овако широко радно ангажовање захтева континуирану едукацију и праћење савремених трендова у лечењу.

Програмски садржај | Књига предмета


Струковни медицински радиолог

Струковни медицински радиолог

Сврха струковног студијског програма из радиологије је образовање стручног кадра за пружање услуга из области радиолошке дијагностике и лечења путем рендген зрака, електромагнетних таласа, микрочестица и ултразвука, као и оспособљавње будућег струковног медицинског радиолога за различите радиотерапијске интервенције на болесном ткиву, имајући за циљ побољшање човечјег здравља. Пружање услуга у оквиру радиолошког дијагностиковања и радиотерапије у специјализованим установама за такав рад и то целокупне популације, од најранијег, дeчијег узраста, до најстарије доби. Оспособвљавањем за будући самостални рад, као и тимски рад, струковни медицински радилог  ће дати значајан допринос укупном побољшању људског здравља.

Акредитација 2020. године | Програмски садржај | Књига предмета | Књига наставника (Наставни листови)


Струковна медицинска сестра бабица

Струковна медицинска сестра бабица

Циљеви: да буде оспособљена за самосталан рад у установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа, у установама јавног здравља као и за рад у свим облицима промоције здравља у породици и заједници усмереним према здравим, оболелим, као и вулнерабилним и маргинализованим категоријама жена: да поседује знања из области биолошких, медицинских, хуманистичких наука, као и информатичких наука и менаџмента у медицини;да овлада вештинама сестринске праксе из области здравствене заштите жена, као што су технике неговања, спровођења дијагностичких и терапијских поступака, организовања сестринске службе, вештине подучавања и учења, руковођења, сарадње и евалуације; да има усвојене ставове и професионално понашање које се манифестује спремношћу да се задаци обављају одговорно, у складу са високим стандардима сестринске праксе; да ради на унапређењу интереса своје струке(сви облици формалног,неформалног и информалног образовања и усавршавања);да има изграђен систем вредности у односу на етичке димензије струке, поштовање права и потреба свих релевантних субјеката укључених у процес здравствене заштите жена.

Програмски садржај | Књига предмет | Књига наставника| Додатак дипломи


Струковни козметичар естетичар

Струковни козметичар естетичар

Струковни козметичар естетичар, стручно је обучен за дијагностиковање естетских проблема лица и тела и извођење савремених козметотерапијских процедура и едукацију корисника у смислу неге и корективних интервенција. Оспособљен је за едукацију и примену савремене козметотерапијске технологије као што су ултра звучни, радиоталасни и ласерски уређаји. Струковни козметичар естетичар оспособљен је за сарадника тима у дерматолошким ординацијама и ординацијама естетске хирургије. Поседује менаџерске способности за управљање тимом козметичким салонима,wellnes, spa, фитнес центрима. Процењује и унапређује квалитет услуга и уводи иновације. Оспособљен је за послове интернационалног тренера познатих козметичких кућа као и пласирање козметичких препарата на тржишту. Поседује основна знања о примени научно истраживачких метода у примењеној козметологији у циљу праћења и увођења иновативних козметотера-пијских процедура и способност едуковања млађих колега као наставник практичне наставе.

Програмски садржај | Књига предмета


Струковни фармацеут

Струковни фармацеут

Сврха струковног студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете, привреде и маркетинга.

Висок стандард наставног процеса који се реализује на овом студијском програму, омогућава школовање студената који ће постати мерило квалитета знања и познавања савремених вештина, чиме ће се припремити за будуће реалне ситуације у којима ће се наћи на радном месту, по завршетку студија. Такође, студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности, како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга.

Програмски садржај | Књига предмета | Књига наставника