Струковни медицински радиолог

RadiologijaУслов за упис Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји смер струковни  медицински радиолог је завршена средња медицинска школа свих смерова, гимназија, као и све сродне четворогодишње школе и положен квалификациони испит из физике и биологије.

Студијски програм струковни медицински радиолог траје шест семестара, односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. По завршетку студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију, стиче се звање струковни медици-нски радиолог. Студијски програм струковних студија из области радиологије омогућава студентима довољно стицање стручног знаља и стицање одговарајућих вештина за професионални рад у оквиру радиологије.

Циљ овог студијског програма је стицање знања из области ради-олошке дијагностике и терапије и могућност примене стеченог знања у самосталном и тимском раду. Делокруг рада струковног меди-цинског радиолога  обухвата рад у оквиру радиолошких служби Домова здравља, општих болница, клиничких центара, радиолошких института, специјализованих уста-нова за радиолошку дијагностику и терапију.

Након завршетка ових студија, свршени студенти ће моћи да наставе стручно усавршавање у оквиру неке од специјализација из ове области.

 Акредитација 2014. : Програмски садржај | Књига предмета