Завршни рад

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПРЕДАЈУ ЗАВРШНОГ РАДА

Документација која је потребна приликом предаје завршног рада:

  • 4 истоветна примерка рада, од којих је један укоричен у тврду корицу и потписан од стране ментора, а остали у меки повез;
  • CD или DVD на ком се налази цео Завршни рад у електронском облику (урађен у Microsoft Office Word) и скраћеном верзијом Завршног рада (презентација урађена у Microsoft Office PowerPoint-у коју студент користи за одбрану рада);
  • Пријава завршног рада (преузима се у скриптарници);
  • Потврда из библиотеке (о измирењу дуговања);
  • Доказ о уплати у износу од 8000,00 РСД (сврха: издавање дипломе и додатка дипломи).У позиву на број се уноси број индекса;
  • Упут о обављеној стручној пракси за завршну годину студија;
  • Упут за обављање праксе предвиђене за Завршни рад (оверен од стране референтне установе);
  • ШВ 50 образац (добија се у студентској служби);
  • Индекс (са свим уписаним оценама и уписаним обавезним праксама (стручну праксу уписује шеф студијског програма у индекс и праксу коју је студент обавио у оквиру израде Завршног рада уписује ментор у индекс).

Студенти могу да полажу завршни рад из стручно апликативних предмета: