Ценовник

Савет Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, на седници одржаној дана 28.10.2014.године, донео је

ЦЕНОВНИК

Ценовник за основне струковне студије

Р.бр. Услуга Цена
1. Школарина 80.000
2. Школарина за стране држављане2 1.500€
3. Поновни упис године студија по броју пренетих ЕСПБ 1.333 по ЕСПБ
4. Реактивирање студија 8.000
5. Трошкови за усклађивање стеченог стручног назива 40.000
6. Трошкови преласка са друге високошколске установе 10.000
7. Трошкови обраде документације приликом промене студијског програма 3.000
8. Трошкови доставе и обраде документације путем поште 500
9. Трошкови надокнаде вежби – по једној вежби 500
10. Пријава испита трећи и сваки наредни пут 600
11. Пријава испита за студенте који су одслушали трећу годину 3 2.500
12. Пријава испита у ванредним роковима 2.500
13. Пријава испита након истека рока за пријаву 2.000
14. Пријава испита студентима којима је продужен рок завршетка студија 2.500
15. Признавање испита са других високошколских установа (по предмету) 1.000
16. Признавање испита са другог студијског програма 1.000
17. Накнадна овера семестра 2.000
18. Накнада за осигурање 400
19. Накнада за спровођење пријемног испита 5.000
20. Издавање дипломе и додатка дипломи 8.000
21. Издавање дипломе пре предвиђеног рока/ подизање дипломе пре термина за промоцију 8.000 + 2.000
22. Издавање дупликата индекса 3.000
23. Издавање дупликата дипломи и додатка дипломи 5.000
24. Издавање дупликата уверења о стеченом високом образовању 1.000
25. Издавање потврде са нестандардним захтевима1 500
26. Издавање решења о исписивању 8.000
27. Издавање распореда вежби и предавања на име студента 500
28. Издавање уверења о фонду часова 2.000
29. Издавање уверења о положеним испитима (без фонда часова)
– са фондом часова
– са просечном оценом по годинама студија

2.000
+500
+500

30. Издавање наставног плана и програма (књига предмета) 5.000
31. Издавање сепарата наставних планова и програма по предмету 1.000
32. Нострификација дипломе или нострификација исправа ради наставка школовања 80.000
33. Надокнада за накнадне семинарске радове и колоквијуме по једном колквијуму и семинарском раду 500

1 Школа не наплаћује потврде студентима са следећим сврхама: регулисање војне обавезе, издавање визе, права на дечији додатак, породичне пензије, инвалидског додатка, добијања здравствене књижице, легитимације за повлашћену вожњу, добијање стипендије, добијање студентског кредита, болничко лечење.
2 У динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате.
3 Не односи се на студенте који се су се финансирали из средстава републичког буџета школске 2013/2014. године

[su_divider text=”На врх стране” size=”1″]

Савет Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, на седници одржаној дана 28.10.2014.године, донео је

ЦЕНОВНИК

 Ценовник за специјалистичке струковне студије

Р.бр. Услуга Цена
1. Школарина 80.000
2. Школарина за стране држављане 1.500€2
3. Трошкови преласка са друге високошколске установе 10.000
4. Трошкови доставе и обраде документације путем поште 500
5. Трошкови надокнаде вежби – по једној вежби 500
6. Пријава испита након истека рока за пријаву 2.000
7. Пријава испита студентима којима је продужен рок завршетка студија 2.500
8. Признавање испита са других високошколских установа (по предмету) 1.000
9. Накнада за осигурање 400
10. Издавање дипломе и додатка дипломи 8.000
11. Издавање дипломе пре предвиђеног рока/ подизање дипломе пре термина за промоцију 8.000+2.000
12. Издавање дупликата индекса 3.000
13. Издавање дупликата дипломи и додатка дипломи 5.000
14. Издавање дупликата уверења о стеченом високом образовању 1000
15. Издавање потврде са нестандардним захтевима1 500
16. Издавање решења о исписивању 8.000
17. Издавање распореда вежби и предавања на име студента 500
18. Издавање уверења о фонду часова 2.000
19. Издавање уверења о положеним испитима (без фонда часова)
– са фондом часова
– са просечном оценом по годинама студија

2.000
+500
+500

20. Издавање наставног плана и програма (књига предмета) 5.000
21. Издавање сепарата наставних планова и програма по предмету 1.000
22. Надокнада за накнадне семинарске радове и колоквијуме по једном колквијуму и семинарском раду 500

1 Школа не наплаћује потврде студентима са следећим сврхама: регулисање војне обавезе, издавање визе, права на дечији додатак, породичне пензије, инвалидског додатка, добијања здравствене књижице, легитимације за повлашћену вожњу, добијање стипендије, добијање студентског кредита, болничко лечење
2 У динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате.

[su_divider text=”На врх стране” size=”1″]

Савет Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, на седници одржаној дана 28.10.2014.године, донео је

ЦЕНОВНИК

Ценовник за студенте који студирају по Закону о вишој школи

Р.бр. Услуга Цена
1. Реактивирање студија 8.000
2. Трошкови доставе и обраде документације путем поште 500
3. Пријава испита 2.500
4. Признавање испита са других високошколских установа (по предмету) 1.000
5. Административна овера семестра 1000
6. Издавање дипломе 8.000
7. Издавање дипломе пре предвиђеног рока/ подизање дипломе пре термина за промоцију 8.000+2.000
8. Издавање дупликата индекса 3.000
9. Издавање дупликата дипломе 5.000
10. Издавање дупликата уверења о стеченом вишем образовању 1.000
11. Издавање потврде о студирању 500
12. Издавање уверења о фонду часова 2.000
13. Издавање уверења о положеним испитима 2.000
14. Издавање наставног плана и програма (књига предмета) 5.000
15. Издавање сепарата наставних планова и програма по предмету 1.000
16. Исписивање из Школе 8.000

Овај Ценовник ступа на снагу даном доношења, од ког дана ће се и примењивати.

Напомена: *Тачке 10 и 33 у ценовнику за основне струковне студије и тача 22 у ценовнику за специјалистичке струковне студије су додате на основу одлуке Савета школе од 24.02.2015. године.