Струковна медицинска сестра – специјалиста клиничке праксе

Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја поред пет основних студијских програма уврстила је у свој образовни процес и специјалистичке студије „Струковна медицинска сестра – специјалиста„ за клиничку праксу, а спровела је три генерације специјализације из геронтологије.

Услов за упис специјализације имају кандидати са завршеном Високом медицинском школом студијског програма струковна медицинска сестра.

Специјалистичке струковне студије трају једну годину (два семестра), а студент остварује 60 ЕСПБ што у укупном скору чини 240 ЕСПБ.Основна сврха специјалистичког струковног програма је оствари-вање образовних, стручних истраживачких циљева и задатака из одговарајуће области са освртом на циљане изазове за постизање позитивних исхода задатих процеса. Студијски програм специјалистичких студија дефинисан је у складу са законом о високом образовању Републике Србије и Болоњском декларацијом, што подразумева све предности за студенте који из тога произилазе. Предложени програм нуди студентима виши ниво специјализованих знања и вештина за професионални рад у оквиру стандарда одговарајуће области, као и звање специјалисте.

Циљеви специјализације су:

  • Стицање специјалистичких знања и вештина за партиципацију специјалисте у сложеним дијагностичким и терапијским процедурама одговарајућих области.
  • Стицање знања и вештина за истраживачки рад у здравству са посебним акцентом на истраживање у специјализованој области.
  • Стицање и усвајање знања у области комуникације и комуникационих вештина
  • Стицање и усвајање знања за вођење медицинске документације и документације здравствене неге.

Планом и програмом је предвиђена стручна пракса која има за циљ постизање вишег степена професионалне самосталности кроз пружање високостручних услуга и формирање стручњака који ће моћи да се укључе у европске и националне токове здравствене праксе.

Од метода извођења наставе на овим програмима издваја се следеће: интерактивна настава, кабинетске вежбе, дислоциране вежбе у наставним базама и класична предавања. Такође се користе индивидуалне, групне (тимске) колаборативне и кооперативне методе активног учења кроз панел дискусије, формалне дебате, радионице, проучавање и анализа случаја, писање дневника, семинарских радова, процена рада другог студента и активне сесије обнављања знања. Све понуђено примењује се у здравственим установама – наставним базама.

Завршетком oвих специјалистичких студија продубљују се знање и стручне вештине. Свршени студент је оспособљен за интеграцију примљених информација као и за расуђивање и закључивање на основу њих. Оспособљен је да ефикасно прати и усваја новине из одговарајућих специјализованих области. Завршетком ових студија свршени специјалиста је у стању да на јасан начин преноси знања и закључке стручној и широј јавности. Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседује значајно проширена и продубљеназнања у односу на знања стечена на основним струковним студијама. Стечено знање и вештине, након специјалистичких, студија свршени студент може да примени у здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне заштите, јединицама интензивне неге и другим специјализованим областима.

Елаборат  | Књига предмета

          Ми нећемо стати у процесу напредовања, а то очекујемо и од Вас.

Author: РЦ

Share This Post On