Конкурс мастер струковних студија (трећи уписни рок)

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
ОДСЕК ЋУПРИЈА ОБЈАВЉУЈЕ

 

К О Н К У Р С

(ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

за упис студената у I годину мастер струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2022/2023. годину

 

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 63 самофинансирајућих студената.

Упис кандидата ће се вршити за студијски програм:

Ред. Бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра / 63

II У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.
Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 04. и  05.октобар 2022. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи;
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и  спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2022).

Списак пријављених кандидата објављује се 05. октобра 2022.  у 16.00 сати.

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 7. октобра 2022. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  07. октобра у 15 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 08.октобра од 15.00 до 16.00 сати
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 09.октобра до 16.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 10.октобра до 16.00 сати.
Одлука Савета по жалби Академије: 11.октобра до 12.00 сати.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 11.октобра у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 12. и 13.октобра 2022.од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);
 • за стране држављане износи 1500,00 евра у динарској противвредности

Author: РЦ

Share This Post On