Конкурс основне струковне студије (трећи уписни рок)

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
ОДСЕК ЋУПРИЈА ОБЈАВЉУЈЕ

 

К О Н К У Р С

(ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

за упис студената у I годину основних струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2022/2023 годину

 

У прву годину основних струковних студија Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 39 студената на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Укупан Број студената Број студената на буџету
1. Струковна медицинска сестра 28 /
2. Струковна медицинска сестра бабица 11 /
 Укупно: 39 /

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 2. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија

            Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степенаје општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале).
Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.
Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

 

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 04. и  05.октобар 2022. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс (у скриптарници школе);
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68, са позивом на број 03-2021).

Списак пријављених кандидата објављује се 05. октобра 2022.  у 16.00 сати.

 

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 7. октобра 2022. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  07. октобра у 15 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 08.октобра од 15.00 до 16.00 сати
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 09.октобра до 16.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 10.октобра до 16.00 сати.
Одлука Савета по жалби Академије: 11.октобра до 12.00 сати.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 11.октобра у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 12. и 13.октобра 2022.од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);
 • за стране држављане износи 1500,00 евра у динарској противвредности

Author: РЦ

Share This Post On