КОНКУРС (ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК – МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ)

Академија васпитачко медицинских струковних студија,
Одсек медицинских студија Ћуприја
Број: 01-533/23
Датум: 13.09.2023.

 

К О Н К У Р С

(ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК)

за упис студената у I годину мастер струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја за школску 2023/2024. годину

Одлуком Наставно-стручног већа Одсека медицинских студија Ћуприја бр. 03-1957/23-1 од  10.11.2023.године продужава се (други пут) трећи конкурсни рок за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2023/2024

I У прву годину мастер струковних студија (у трећем, други пут продуженом конкурсном року) Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја уписаће укупно 52 студената.

Упис кандидата ће се вршити за студијски програм:

Ред. Бр. Назив студијског програма Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра 43

 

II У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ) као и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту. Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

ТРЕЋИ  (ПРОДУЖЕНИ) КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: од 14. до 17.новембра од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или потврду о изједначавању стручног звања и уверење о положеним испитима (за кандидате који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању)
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и  спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2023).
 5. Изјава о сагласности за коришћење личних података (добија се у скриптарници школе)

Списак пријављених кандидата објављује се 17. новембра у 16 сати

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 20. новембра у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 20. новембра у 15 сати
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 21.новембра од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 22. новембра до 10 сати
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 23. новембра од 8 до 10 сати
Одлука Савета по жалби: 24. новембра до 10 сати

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 24. новембра до 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 27. новембра од 9 до 15 сати

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или оверене фотокопије истих,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности

Author: РЦ

Share This Post On