Конкурс за упис студената школске 2021/22 године (трећи уписни рок)

Академија васпитачко-медицинских струковних студија,
Одсек Ћуприја
Број: 01-490/21
Датум: 13.09.2021.

К О Н К У Р С

(ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)
за упис студената у I годину основних струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја за школску 2021/2022. годину

У прву годину основних струковних студија Академији васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја уписаће укупно 19 студената на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Укупан Број студената Број студената на буџету
1. Струковна медицинска сестра 5 /
4. Струковна медицинска сестра бабица 14 /
 Укупно:   19 /

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 2. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија

            Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степенаје општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту. Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале). Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА:  Радним данима од 14. до 22.септембар 2021. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс (у скриптарници школе); (пример попуњене Пријаве)
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68, са позивом на број 03-2021). (пример попуњене уплатнице)

Списак пријављених кандидата објављује се 22. септембра  у 17.00 сати. 

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 23. септембра 2021. године у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  23. септембра у 15 сати.

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 24.септембра од 15 до 16 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 25.септембра до 16.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 27.септембра до 10.00 сати.
Одлука Савета по жалби Академије: 28.септембра до 10.00 сати.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 28. септембра у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 30. септембар 2021. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On