Одлука о начину бодовања и рангирању студената за умањење школарине

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА

Адреса: Лоле Рибара 1/2, 35230 Ћуприја
Број: 75288
Датум: 18.10.2016.год.

На основу одлуке Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји о именовању Комисије за рангирање студената за умањење школарине од 13.10.2016. године, Комисија доноси:

О Д Л У К А
о начину бодовања и рангирању студената за умањење школарине за школску 2016
/2017. годину

Право на аплицирање за умањење школарине имају сви студенти који молбу и пратећу документацију предају до 01.11.2016. године.
Предаја молби и пратеће документације обавља се у канцеларији секретарице директора Високе медицинске школе струковних студија сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Број студената којима ће бити умањена школарина и износ умањења школарине биће накнадно одређени.

Као критеријуми за утврђивање редоследа кандидата за умањење школарине одређују се успех остварен у претходној школској години и социјално – економски статус породице.

 1. Успех остварен у претходној школској години:
 2. за студенте II и III године просечна оцена и број остварених ЕСПБ исказана на ранг листи за буџет за 2016/2017. годину;
 3. за студенте I године број бодова остварен на полагању пријемног испита и збир просечних оцена из претходног школовања.
 4. Социјално економски статус исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар – јун текуће године.

Социјално економски статус студент доказује Уверењем о просечном приходу по члану домаћинства за период јануар – јун 2016. године, издато од стране надлежног органа локалне самоуправе (општина) из места пребивалишта студента.

Уверење се издаје у општини пребивалишта студента на основу следећа 3 документа:

 1. Потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији);
 2. Потврда о приходима свих чланова домаћинства за првих 6 месеци 2016. године:
 • За запослене: Потврда послодавца,
 • За пензионере: Пензиони чекови,
 • За незапослене: Уверење националне службе за запошљавање,
 • За све чланове домаћинства: Уверење пореске управе о обављању самосталне делатности и оствареном приходу за период јануар-јун 2016. године.
 1. Потврда из катастра за све чланове домаћинства.

Студенти из хранитељских породица подносе Уверење о наовчаној накнади за период јануар-јун 2016. године надлежног Центра за породични смештај и усвојење.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама, који се вреднују за умањење школарине и то:

Критеријум Максимални бр. бодова Начин обрачуна
Просечна оцена за студ. II и III год. студија 30 Просечна оцена за школску 2015/16.годину X 3
Збир просечних оцена из претходног школовања за студенте I године студија 30 Збира просечних оцена из претходног школовања X 1,5
Број остварених ЕСПБ исказана на ранг листи за буџет за 2016/2017. годину 20 Број остварених ЕСПБ исказана на ранг листи за буџет за 2016/2017. Годину /3
Број бодова остварен на полагању пријемног испита(за студенте I год. студија) 20 Број бодова остварен на полагању пријемног испита/3
Социјално економски статус 50 Бр. бодова = 50 – 50 X остварен приход по чл.дом. за период јануар-јун 2016.год./Просечна зарада на нивоу Републике за период јануар-јун 2016.год./

Заокруживање приликом рачунања броја бодова биће вршено на две децимале.

Када већи број кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:

 1. који има мањи приход по члану породице;
 2. који има већу просечну оцену.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће бити разматране.

Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу Савету Школе у року од осам дана од дана њеног објављивањa на огласној табли, односно на интернет адреси Школе.

Све ближе информације могу се допити код Председник студентског парламента Милић Јелене на телефон: 060/ 600-17-27.

Author: РЦ

Share This Post On