Струковни мастер физиотерапеут

Одсек медицинских студија Ћуприја акредитовао је нови студијски програм Струковни мастер физиотерапеут. Сврха овог студијског програма је остваривање вишег нивоа образовања струковних физиотерапеута из области физикалне медицине и медицинске рехабилитације, на свим нивоима здравствене заштите као и у просвети.

Студенти завршетком овог студијског програма стичу самосталност у стручном  раду и  доношењу професионалних одлука; способност критичког и самокритичког  мишљења и приступа у решавању преблема у области физкалне медицине и медицинске рехабилитације; способност иновативног приступа и примене савремених метода при превенцији, лечењу и истраживачком раду у области медицинске рехабилитације; унапређења знања и вештина у области методологије истраживања, презентовања и објављивања резултата истраживања, коришћења базе података и статистичке обраде истих уз примену етичких начела; развоја комуникационих способности и вештина у различитим социјалним срединама у земљи и иностранству; разумевања савременог мултидисциплинарног приступа у рехабилитацији; способност и вештине дијагностике у оквиру медицинске рехабилитације; способност преношења знања и вештина у процесу едукације у оквиру педагошког рада и рада у оквиру здравственог образовања шире друштвене заједнице.

Осим тога сврха студијског програма се огледа и у подизању нивоа образовних, стручних и управљачких компетенција физиотерапеута, усклађивању образовања са потребама друштва, просвете и системом здравствене и социјалне заштите; усклађивању образовања физиотерапеута Републике Србије са образовањем физиотерапеута у Европи и трансфер стечених ЕСПБ; подизању система квалитета у оквирима међународних стандарда; примени стечених и преношење знања и вештина у пракси.

Author: РЦ

Share This Post On