Упис 2016/17 – специјалистичке струковне студије

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
из Ћуприје, Лоле Рибара ½
Телефон: 035/401-140; 401-165, 401-190
Е-mail: vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса: www.vmscuprija.edu.rs

Објављује

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

I На студије другог степена-специјалистичке студије, Висока медицинска школа струковних студија из Ћуприје, школске 2016/2017 уписује 80 студената.

Специјалиста струковни физиотерапеут – област рехабилитација неуролошких болесника 20
Специјалиста струковна медицинска сестра- област клиничка пракса 20
Специјалиста струковна медицинска сестра- област јавно здравље 20
Специјалиста струковна медицинска сестра бабица –област здравствена нега у гинекологији 20
Укупно: 80

На специјалистичке струковне студије може се уписати лице са стеченим високим образовањем и то са звањем Струковни физиотерапеут, Струковна медицинска сестра и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Пријављени кандидати се рангирају по постигнутом успеху на основним струковним студијама.

II Пријављивање кандидата на конкурс вршиће се од 12.09.2016. г. до 29.09.2016.године, поштом на адресу, ул.Лоле Рибара ½ ,35230 Ћуприја, или лично у просторијама школе.

Кандидат приликом пријављивања подноси следећа докумената:

 1. Пријаву на конкурс;
 2. Оверену копију или оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или оригинал уверења о дипломирању и додатак дипломи;
 3. Извод из матичне књиге рођених.
 4. Доказ о уплати трошкова пријављивања у износу од 2.000,00 динара.

III Списак пријављених кандидата биће објављен 30.09.2016.године у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ РАНГ-ЛИСТЕ 30.09.2016.г. у 11 сати

Приговори на ранг листу 30.09.2016.г.од 11-13 сати.

IV a Коначна ранг листа 30.09.2016.г. у 14 сати.

V Упис примљених кандидата 03. и 04.10.2016. године од 8 до 15 сати.

Школарина на специјалистичким студијама износи 80.000,00 динара и плаћа се у 7 ратa.

Ћуприја, 09.09.2016. године.

Директор школе
Проф.др Драгослав Илић

Приликом уписа на специјалистичке струковне студије потребно је понети (уколико приликом пријаве на конкурс то нисте досатaвили):

 1. На увид оргинал дипломе или уверења,
 2. Оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци
 3. Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци
 4. Индекс и два ШВ-20 обрасца (купују се у скриптарници школе, попунити их штампаним ћириличним писмом и потписати),
 5. 2 фотографије формата 3,5 х 4,5
 6. Доказ о уплати прве рате школарине (која износи 20.000,00 и уплаћује се на рачун школе 840-1380666-30 са позивом на број који је одређен бројем индекса-само код уплате прве рате школарине)
 7. Два Уговора о студирању (преузима се у скриптарници школе, образац опунити ћирилицом)

Author: РЦ

Share This Post On