Упис мастер струковне студије 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ

o упису студената у I годину мастер струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја за школску 2024/2025. годину

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја уписаће укупно 60 студената.

Упис кандидата ће се вршити за студијске програме:

Ред. Бр. Назив студијског програма Укупан број студената Број студената на буџету
1. Струковни мастер медицинска сестра 30 2
2. Струковни мастер физиотерапеут 30 1
60 3

II У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма као и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом, и то:   

 1. Струковни мастер медицинска сестра- Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ)
 2. Струковни мастер физиотерапеут- Струковни физиотерапеут (180 ЕСПБ) 

Кандидати за студијски програм Струковни мастер медицинска сестра полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.
Кандидати за студијски програм Струковни мастер физиотерапеут полажу пријемни испит из предмета Медицинска рехабилитација

 

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту. Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 24. до 28. јуна од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или потврду о изједначавању стручног звања и уверење о положеним испитима (за кандидате који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању)
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и  спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2024).
 5. Изјава о сагласности за коришћење личних података (довија се у скриптарници школе)

Списак пријављених кандидата објављује се 28. јуна у 16 сати

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 29. јуна у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 1. јула у 10 сати
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 2. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 3. јула до 10 сати
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 4. јула од 8 до 10 сати Одлука Савета по жалби: 5. јула до 10 сати

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 5. јула у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8, 9. и 10. јула 2024

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или оверене фотокопије истих,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

Author: РЦ

Share This Post On