Упис основне струковне студије 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о упису студената у I годину основних струковних студија на Академији васпитачко-медицинских струковних студија, Oдсек медицинских студија Ћуприја за школску 2024/2025. годину

I У прву годину основних струковних студија Академијa васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја уписаће укупно 365 студената  на следећим студијским програмима:

 

Ред. Бр. Назив студијског програма Укупан број студената Број студената на буџету
1. Струковна медицинска сестра 150 40
2. Струковни физиотерапеут 80 20
3. Струковни медицински радиолог 75 20
4. Струковна медицинска сестра бабица 30 10
5. Струковни фармацеут 30 10
365 100

II   У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 2. Струковни физиотерапеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 3. Струковни медицински радиологсредња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 4. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
 5. Струковни фармацеут – средње опште образовање (гимназија и све четворогодишње средње школе), средња фармацеутска школа, средња технолошка школа (смер фармацеутски техничар, смер хемијска и фармацеутска технологија) и средња медицинска школа (сви смерови)

            Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

 

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале). Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова. Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

 

ПРОГРАМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Изјава о припадности ромској националној мањини

ПРОГРАМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ СТЕКЛИ СТРАНУ СРЕДЊОШКОЛСКУ ИСПРАВУ

Држављанин Републике Србије који је у школској 2023/2024. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку признавања стране школске исправе (у даљем тексту: ималац стране средњошколске исправе).

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2023/2024. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата.

Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) да је у току поступак признавања стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за признавање, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаоца стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења Агенције о признавању средњошколске исправе до почетка наставе, а ово лице не може остварити право уписа у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2023/2024. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 24, 25. и 26. јуни 2024. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс ( добија се у скриптарници школе);(пример попуњене Пријаве)
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2024) (пример попуњене Уплатнице)
 6. Изјава о сагласности за коришћење личних података (добија се у скриптарници Школе)

Списак пријављених кандидата објављује се 27. јуна до15 сати

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 29. јуна 2024. године у 10 сати према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту и одласним таблама Одсека медицинских студијаЋуприја

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  1. јула до 10 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 2. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 3. јула до 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 4.јула од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби: 5. јула до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС:

 1. 5. јула у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8, 9. и 10. јула 2024. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године или оверене фотокопије истих
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добијају се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

Author: РЦ

Share This Post On