Почетак наставе за другу и трећу годину

Обавештавају се студенти друге и треће године да теоријска настава почиње од 06.10.2014. године, а практична од 13.10.2014. године. Распоред наставе биће накнадно истакнут.

Упис друге и треће године школске 2014/15

Погледај pdf верзију

ОБАВЕШТЕЊЕ
о рангирању и упису друге и треће године за школску 2014/2015

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

 • Привремена ранг листа: 01.10.2014. до 12 часова
 • Приговори на ранг листу до: 02.10.2014. до 10 часова
 • Објављивање коначне ранг листе: 02.10.2014. до 15 часова
 • Упис студената: 03.10., 04.10., 06.10. и 07.10.2014. године од 9 до 14 часова

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
03.10.2014. Струковна медицинска сестра Друга
04.10.2014. Струковни козметичар естетичар Друга и трећа
Струковни фармацеутски техничар
Обнова године – сви студијски програми
06.10.2014. Струковни физиотерапеут Друга и трећа
07.10.2014. Струковна медицинска сестра Трећа
Струковна медицинска сестра – бабица Друга и трећа

Студенти су у обавези да за упис доставе:

 • Индекс,
 • Доказ о уплати осигурања у износу од 400 динара (у позиву на број обавезно ставити број индекса),
 • Доказ о уплати прве рате школарине (у позову на број обавезно ставити јединствени позив на број од 13 цифара),
 • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом),
 • Два Уговора о студирању (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)

Напомена:
Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године: (80.000 + n*1333)/10
Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходних година
10 – Број месечних рата

Након уписа школске године, студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, и то преко студентског сервиса (on line)

Упутство и начин рангирања

На основу члана 35. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (Сл.гл.РС бр.99./14) и чл 32-34 Правилника о студијама Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, дајем следеће

 УПУТСТВО И НАЧИН РАНГИРАЊА ЗА УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2014/2015.ГОДИНЕ

 И ове године рангирање студената за упис у школску 2014/2015., друга и трећа година, вршиће се исто као и предходне године, односно на основу броја ЕСПБ бодова и просечне оцене.

Рачунају се ЕСПБ бодови и просечна оцена остварени у школској 2013/2014 години, односно само положени испити из те школске године у коју су уписани први пут. Да би се рангирао за финансирање из буџета, студент мора да оствари најмање 48 ЕСПБ бодова у предходној школској години. Не рачунају се положени испити који су пренети из предходне године, као ни признати испити које је студент положио на другој високошколској установи, у некој од предходних школских година.

Рангирају се сви студенти уписани на тај студијски програм, било да су на терет буџета, било да су самофинансирајући. У буџет улазе студенти са оствареним највећим бројем ЕСПБ и највећом просечном оценом. Број студената који се финансира из буџета је број који је одређен при упису у предходну школску годину.

Број студената друге године 2014/15 који се финасира из буџета

Ред.бр. Назив студијског програма Број студената који се фин.из буџета
1. Струковни физиотерапеут 25
2. Струковни козметичар-естетичар 4
3. Струковна медицинска сестра 51
4. Струковна медицинска сестра-бабица 5
5. Струковни фармацеутски техничар 5

 

Број студената треће године 2014/15 који се финасира из буџета

Ред.бр. Назив студијског програма Број студената који се фин.из буџета
1. Струковни физиотерапеут 40
2. Струковни козметичар-естетичар 6
3. Струковна медицинска сестра 32
4. Струковна медицинска сестра-бабица 6
5. Струковни фармацеутски техничар 6

 

Након извршеног рангирања применом оба критеријума за рангирање, дешавају се неке специфичности. Примера ради, студент који је био на буџету и самофинансирајући студент имају исти број ЕСПБ бодова, у буџет улази онај са бољом просечном оценом.

Како је Акредитациона комисија дала тумачење да се стручна пракса не оцењује нумерички а истовремено је изражена у ЕСПБ бодовима по годинама студија, то ће се при рангирању стручне праксе применити само критеријум који се односи на ЕСПБ бодове.

Да се подсетимо.

Студент који сам плаћа школарину, а у школској 2013/2014. години стекао најмање 37 ЕСПБ бодова, може одмах да се упише у наредну годину студија.

Студент који је у школској 2013/2014. години остварио 60 ЕСПБ бодова може да се упише у наредну годину на студије које се финансирају из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената ће се обавити након завршеног октобарског испитног рока. Резултати рангирања као и листе биће објављени у терминима који ће бити накнадно утврђени.

Помоћник директора за правне послове
Гордана Кнежевић,дипл.правник

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ИНДЕКСА

studentska knjizica indeks

Свечана додела индекса и пријем бруцоша одржаће се у среду 01.10.2014. године са почетком од 10 часова. Студентима ће се обратити колектив Школе, а након тога ће им бити уручени идекси. После доделе, студенти имају наставу по већ утврђеном распореду.

Афирмативни упис

Предлогом Министарства просвете, науке и технолошког развоја о примени мере афирмативног уписа, два кандидата ромске националности стичу право да се упишу у оквиру квоте у статусу студената који се финансирају из буџета.

Имена кандидата:

 • Јелена Стојиљковић
 • Стефан Јовановић

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Септембарски уписни рок

Јединствена ранг листа пријављених кандидата

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Извештаји о пријављеним кандидатима

Извештаји о пријављеним кандидатима на расписани конкурс стављени су на увид јавности и могу се погледати у библиотеци школе, где ће стајати до 22.09.2014. године

Важно обавештење

Поштовани студенти,
у циљу смањивања могућности грешке приликом рангирања студената за упис наредне године студија у школској 2014/15, молимо Вас да на огласним таблама школе погледате листе са истакнутим ЕСПБ бодовима за сваког студента, оствареним у школској 2013/14 години оствареним закључно са јулским испитним роком (нису евидентирани ЕСПБ бодови остварени за стручну праксу).
Уколико уочите неку неправилност на истакнутим листама или неусаглашеност оцене у индексу и на Вашем налогу у Студентском сервису напишите Захтев за исправку студентској служби најкасније до 10.09.2014. године.

Конкурс 2014/15 – септембарски усписни рок

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Са седиштем у Ћуприји

Објављује

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

I У прву годину струковних студија за стицање високог образовања и стручног назива Струковни козметичар естетичар и Струковна медицинска сестра бабица школске 2014/2015 године на Високој медицинској школи струковних студија са седиштем у Ћуприји, за други конкурсни рок пријављује укупно 8 места за самофинансирајуће студенте, од чега 1 место за студијски програм Струковна медицинска сестра бабица и 7 места за студијски програм Струковни козметичар естетичар.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра-бабица – Средња медицинска школа (сви смерови) – полаже се пријемни испит из биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа (сви смерови), средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа, све четворогодишње средње школе – полаже се  пријемни испит из хемије и биологије.

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

1 и 2 септембра 2014 године, на шалтерима службе од 9 до 17 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)

III ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 05.09.2014. год. са почетком у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ-ЛИСТЕ – 05.09.2014. годин у 17 сати.
Рок за приговоре 08.09.2014. године до 10 сати.
Одлука директора по приговорима 08.09.2014. године у 12 сати.
Рок за жалбе Савету школе 09.09.2014. године до 10 сати.
Одлука Савета 09.09.2014. у 12 сати.

IV а КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10.09.2014.године у 10 сати.

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА од 11.09. до 12.09.2014. године од 8 до 15 сати.
Кандидат који стекне право уписа подноси:

 • оригинална документа;
 • два обрасца ШВ 20;
 • индекс;
 • две фотографије формата 3,5х4,5 цм;
 • доказ о уплати школарине, осигурања и лекарско уверење.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

Ћуприја, 21.07.2014. године.

Директор школе
Проф. др Татјана Симовић

Извештај о посети студената Клиничком Центру Србије

Студенти студијског програма струковна медицинска сестра и струковна медицинска сестра- бабица Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји 8.05.2014. посетили су Клинички Центар Србије (КЦС). Ова стручна посета организована је у оквиру практичне наставе из предмета Здравствена нега у хирургији и Здравствена нега у интерној медицини. Студенти су стручну посету остварили у пратњи наставника вештина Надице Динић и Сунчице Ивановић. Посета Клиничком центру Србије започела је разговором са мастер организатором здравствене неге Тањом Ракић, која је поздравила студенте испред руководства КЦС и кратким документарним филмом упознала студенте са историјом, организацијом, делатностима и ресурсима КЦС.

Након тога студенти су у пратњи мастер организатора здравствене неге Олге Симић кренули у обилазак установа предвиђеним планом и програмом. Најпре су посетили Клинику за кардиохирургију тј. салу за катетеризацију срца. Студенти су имали прилику да се упознају са специфичностима организације и спровођења инвазивне кардиолошке дијагностике у раду с болесником у акутној фази инфаркта миокарда, тј. извођења перкутане коронарне интервенције ПЦИ.

У јединицама интензивне неге на Клиници за кардиохирургију и васкуларну хирургију, студенти су имали прилику да се упознају са специфичностима организације и рада у овим јединицама, тј. са медицинском опремом која се користи у јединицама интензивне неге, интервенцијама медицинских сестара у раду с болесником усмерене на витално збрињавање болесника.

Ова посета омогућила је студентима Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји да прошире своја знања о примени нових технологија, нових медицинских процедура у дијагностици и лечењу.

 

Подносилац извештаја
Сунчица Ивановић